-->

کمباین جاندیر 955-1055

کمباین جاندیر 955-1055

               

                                                         

عرضهای برش10 فوت (05/3 متر)    
12 فوت ( 65/3 متر)       
14 فوت (25/4  متر)      
نوع اتصال  اتصال سريع
                   

 

4

تعداد کاهپرانها

متر 90/3

حداکثرطول کاهپران

دور در دقيقه  150

سرعت/ کورس کاهپران

متر مربع  97/3

کل مساحت کاهپرانها

اختياری

همزن عرضی

4

تعداد رديف همزنها

سانتی متر 110

قطر پروانه

دور /دقيقه  32-13 

سرعتهای متغير پروانه

 

سانتی متر 61

قطر

 سانتی متر 104

 عرض

8

تعداد ميله های سيلندر

مترمربع   61/0

مساحت زير سيلندر

14

ميله های زير سيلندر

دور بر دقيقه 1160-470

سرعت سيلندر

 

کيلومتر بر ساعت1/24-20

ميزان سرعت- جلو

2/8-5/60

 عقب

ليتر

ظرفيتها

230

مخزن سوخت

2710-3500

مخزن غله

ليتر بر دقيقه  2500

ميزان تخليه

 

ابعاد : 1400*1400*1800 ميلی متر

وزن:200 کيلوگرم

شيشه : رنگی و ايمنی

تهويه :مجهز به سيستم تهويه مطبوع

سقف :فايبر گلاس

مجهز به سيستم پخش استريو


 

ديزلی

نوع موتور 

اسب بخار 119

قدرت

6

تعداد سيلندر

يکپارچه کردن هود و افزايش ارتفاع کاهپرانها

افزايش مساحت و ارتفاع کاهپرانها تا ارتفاع 25/0 متر مربع و استفاده از 5 پله قابل تعويض

استفاده از پولی جديد همراه با تسمه سه شياره جهت افزايش طول عمر تسمه

استفاده از بلند در پلاتفرم برش

تعبيه حفاظ برای حلزونی بالای مخزن غله

استفاده از ميله های کاملا مضرس

متر مربع   65/1

مساحت غربال

  مترمربع  20/1

  مساحت الک

متر مربع 07/3

کل مساحت غربالها

 مترمربع  22 /0

سفره دانه ميله انگشتی

دور بر دقيقه 1060-340

پنکه باد با سرعت متغير

استفاده از سيستم ضد شيب جهت کاهش ريزش

افزايش گنجايش مخزن سوخت تا 280 ليتر

تعبيه سکوی بازديد موتور جهت دسترسی آسان به موتور

استفاده از اهرم سه تکه در سيلندر خرمنکوب با قابليت آسان نصب و جداسازی

تقويت مجموعه اکسل عقب

استفاده از صفحه های مخصوص جهت جداسازی ريشه و کوبش مطلوبتر

                   کمباین جاندیر 955-1055